ask_logo_18.png

Stadgar

Allmänna Supporterklubbens stadgar


1. Förening och säte

 • Föreningens namn är Allmänna Supporterklubben. I detta dokument förkortas föreningens namn ASK. Föreningen har sitt säte i Stockholm.


2. Syfte

 • ASK är en fristående supporterförening till Allmänna Idrottsklubben (nedan kallat AIK) som har som mål att representera och inkludera alla AIK-supportrar och verka för att ta tillvara på deras engagemang.

 • ASK ska vara en naturlig plattform för AIK-supportrar för att stödja AIK och förvalta och utveckla dess supporterkultur.

 • ASK ska föra AIK:s supportrar närmare varandra, och stärka samhörigheten på och utanför läktarna, matchdag och icke-matchdag.

 • ASK ska präglas av öppenhet och stark föreningsdemokratisk anda.

 • ASK är politiskt obunden och tar avstånd från våld, skadegörelse och diskriminerande budskap i samband med AIK-matcher och ASK:s arrangemang. ASK framför ej politiska budskap såtillvida dessa inte är direkt kopplade till AIK:s eller ASK:s verksamhet.


3. Medlemskap

 • Föreningen är öppen för alla AIK:are.

 • Medlemskap erhålles förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.

 • Föreningens medlemsavgift fastställs av styrelsen.

 • Juridiska personer kan förvärva medlemskap i ASK och får då titeln “Stödmedlem”.

 • Medlemsavgift för stödmedlem fastställs av styrelsen.

 • Medlemskapet löper över kalenderår, vid inbetalning av medlemsavgift gäller medlemskap från den månad avgiften inbetalats till och med december samma år.

 • Medlem och stödmedlem kan uteslutas ur ASK om föreningens syfte motarbetas eller om medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet ska tas med kvalificerad majoritet (2/3). Medlemmen i fråga skall ha hörts innan beslut om uteslutning kan tas.


 • Det åligger styrelsen särskilt:

  • Att se till att stadgarna efterlevs

  • Att verkställa av årsmötet fattade beslut

  • Att planera, leda, fördela och främja verksamheten inom ASK

  • Att ansvara för och förvalta ASK:s medel

  • Att verka för att ASK präglas av öppenhet

  • Att ASK:s föreningsdemokratiska struktur bevaras, utvecklas och görs tillgängligt och lättförståeligt för medlemmarna

 • Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 3 ledamöter.

 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

 • Styrelsen beslutar varje år vilka två som skall teckna ASK:s firma. En av dessa ska alltid vara ordförande och den andra skall vara ledamot av styrelsen. Dessa två tecknar firman tillsammans.

 • Styrelsen beslutar om och anställer personal när det anses vara ekonomiskt försvarbart och när det anses finnas behov av det för att kunna sköta föreningens åtaganden på ett bättre sätt.

 • Arvode utgår ej för styrelsearbete.

 • Adjungerande ledamöter

  • Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera ledamöter.

  • Adjungerad ledamot har förslags- och yttranderätt i styrelsen, men ej rösträtt.

 • Styrelsemöten

  • Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

  • Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

  • Styrelsemöten ska kallas till med hänsyn taget till att så många ledamöter som möjligt skall kunna delta.

  • Styrelsebeslut fattas genom enkel majoritet (mer än hälften av de röstande). Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

  • Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska på begäran antecknas i protokollet. Minst två personer ur styrelsen skall justera protokollet.

4. Styrelse


 • I ASK hålls årsmöte i april månad och extra medlemsmöte när så krävs.

 • Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen, men de ska alltid hållas på en tid och plats som kan anses vara bäst lämpat för att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta.

 • Kallelse till årsmöte eller extra möte sker genom föreningens publikationer senast 30 dagar före mötet.

 • Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

 • Senast 15 dagar innan årsmötet ska årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för medlemmarna, med genomgång av eventuellt inkomna motioner och tillhörande svar av styrelsen.

 • Extra möte skall hållas då styrelsen anser det behövas eller då minst 10% av ASK:s röstberättigade medlemmar gjort skriftlig begäran om ett sådant möte till styrelsen. Styrelsen är även skyldig att kalla till extra möte när av ASK anlitad revisor med angivande av skäl skriftligen så kräver. Har sådan skriftlig begäran gjorts, ska mötet hållas inom 30 dagar efter det att begäran kommit styrelsen tillhanda.

 • Vid extra möte ska endast de frågor behandlas som föranlett mötet.

 • Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens medlemsmöten. Medlemmar som under året uppnår en ålder av minst 15 år har rösträtt och förslagsrätt.

 • En representant per stödmedlemskap har närvaro- och yttranderätt på föreningens medlemsmöten men inte rösträtt eller förslagsrätt.

 • Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

 • Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande.

 • Vid ordinarie årsmöte ska förekomma följande ärenden:

  • Justering av röstlängd.

  • Fråga om mötets behöriga utlysande.

  • Val av

   • Ordförande för mötet.

   • Sekreterare för mötet.

   • Val av två justeringspersoner att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.

  • Framläggande av årsredovisning och verksamhetsberättelse för det gångna året

  • Revisorernas berättelse för föreningen.

  • Fastställande av resultat- och balansräkning.

  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

  • Fastställande av arvode för revisorerna.

  • Förslag som har väckts av styrelsen, eller till styrelsen inlämnats i tid av röstberättigad medlem.

  • Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.

  • Val av

   • Ordförande i styrelsen.

   • Lägst 3 övriga ledamöter i styrelsen.

   • Minst en auktoriserad revisor.

   • Tre till fem ledamöter i valberedningen (av vilka en ordförande).

5. ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE


 • Revisorerna får inte:

  • Vara ledamöter i ASK:s styrelse.

  • På något sätt vara inblandade i ASK:s redovisning och/eller bokföring.

 • 6. REVISORER


7. VALBEREDNING

 • Valberedningen (VB) skall bestå av tre eller fem ledamöter, varav en ordförande och sammankallande. Dessa väljs på årsmötet.

 • VB bör innehålla ledamöter av båda könen och har till uppgift att till nästkommande årsmöte lägga fram förslag på de kandidater till styrelsen som årsmötet har att välja.

 • VB ska senast 30 dagar innan årsmötet presentera sina kandidater genom ASK:s publikationer med en tydlig motivering och redogörelse för styrelsekandidaternas erfarenhet och kompetens.


 • Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

 • Med undantag av stadgeändring eller föreningens upplösning avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

 • Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.

 • Vid lika röstetal ska lotten avgöra.

 • Beslut bekräftas med klubbslag.

8. BESLUT, OMRÖSTNING


 • Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande medlemsmöten, av vilka det ena skall vara årsmötet, och mellan vilka minst tre månader skall ha förflutit. För dylikt beslut krävs att minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster biträder beslutet.

9. STADGEFRÅGOR


 • Tolkningstvister om dessa stadgar hänskjuts till årsmötet eller i brådskande fall till styrelsen.

 • Vid tvist om tolkning av stadgar äger styrelsens tolkning företräde tills tvist avgjorts på årsmöte eller extra medlemsmöte. Om tvist uppstått inom styrelsen ska den tolkning gälla som företräds av en majoritet av styrelsens ledamöter.

10. STADGETOLKNING


 • Beslut om nedläggning av ASK fattas av två på varandra följande medlemsmöten av vilka det ena skall vara årsmöte och mellan vilka minst tre månader skall ha förflutit. För dylika beslut krävs att beslutet biträdes av tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.

 • Vid beslut om upplösning tillfaller föreningens tillgångar AIK:s huvudförening.

11. FÖRENINGENS UPPLÖSNING


 • Styrelsen ska se till att ovan nämnda stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.

12. FÖRENINGENS STADGAR